SPECIALISTA V PÉČI O ZUBY A TĚLO
Chcete poradit?
800 10 50 50

Klub Profimed - Zpracování osobních údajů

1. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost PROFIMED s.r.o., IČ: 251 58 694, se sídlem Ječná 505/2, 120 00 Praha 2, založila pro účely zavedení výhod pro své zákazníky a příznivce značky PROFIMED, specialisty v péči o zuby a tělo, Klub Profimed (dále jen „Klub Profimed“).

Společnost PROFIMED s.r.o., IČ: 251 58 694, se sídlem Ječná 505/2, 120 00 Praha 2, jakožto zakladatel a provozovatel Klubu Profimed, má v rámci zpracování osobních údajů postavení správce osobních údajů (dále jen „správce”). 

Za účelem informování svých zákazníků a příznivců značky PROFIMED, kteří se zaregistrovali do Klubu Profimed (dále společně jen „členové”), o zpracování jimi poskytnutých osobních údajů vydává správce tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady”).

V těchto zásadách jsou každému členovi poskytovány veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho členstvím v Klubu Profimed, aby každý člen věděl, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou o něm zpracovávány. Tyto zásady jsou vydávány v návaznosti na Podmínky členství v Klubu Profimed (dále jen „Podmínky Klubu Profimed”), s nimiž člen uděluje souhlas v rámci registrace do Klubu Profimed.

Pro řádné fungování Klubu Profimed, tj. aby mohlo být dosaženo jeho účelu a členové mohli čerpat jeho výhody, je nezbytné, aby docházelo ze strany správce a jím pověřených zpracovatelů ke zpracování osobních údajů jednotlivých členů.

Správce tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů členů probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Správce odpovídá za bezpečné zpracování osobních údajů prováděné zpracovateli, které v rámci provozování Klubu Profimed využívá. Na zpracování osobních údajů se vedle správce podílejí následující subjekty:  

Acomware s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, 140 00

IZON s.r.o., Technologická 941/12, Olomouc, 779 00

Úplný seznam zpracovatelů osobních údajů je uveden v čl. 5 těchto zásad, popřípadě jej lze získat postupem dle téhož článku těchto zásad. 

2. Právní důvod zpracování osobních údajů

Právní důvod zpracování osobních údajů členů je založen na existenci členství v Klubu Profimed a s tím souvisejícím poskytování služeb. Dalším právním důvodem zpracování osobních údajů je souhlas člena se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (viz čl. 6 těchto zásad).

Žádný právní předpis nestanoví povinnost člena poskytnout správci osobní údaje ke zpracování dle čl. 3 těchto zásad. Člen poskytuje správci osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně. Člen bere na vědomí, že v případě neposkytnutí osobních údajů správci, nemůže vzniknout jeho členství v Klubu Profimed. Naproti tomu neposkytnutí souhlasu správci se zpracováním osobních údajů za marketingovými účely (viz čl. 6 těchto zásad) nemá vliv na vznik členství v Klubu Profimed.

3. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje každého člena jsou zpracovávány v takovém rozsahu, v jakém tento člen osobní údaje při registraci do Klubu Profimed správci poskytl nebo v rámci jeho dalšího členství v Klubu Profimed v budoucnu poskytne. Plný rozsah zpracovávání osobních údajů získá člen dotazem učiněným způsobem dle čl. 9 těchto zásad.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně v písemné podobě a dále automatizovaně při zadávání členů do systému Klubu Profimed. Správce zpracovává osobní údaje v nejmenším možném rozsahu tak, aby mohl členům zajišťovat všechny služby spojené s členstvím v Klubu Profimed.

O členech jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo, datum narození (pokud je údaj poskytnut dobrovolně).

4. Prohlášení o bezpečnosti

Správce prohlašuje, že se všemi osobními údaji, které od členů získá, nakládá jako s přísně důvěrnými v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Správce přijal všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby osobní údaje členů chránil před jejich zneužitím, ztrátou či zničením. 

5. Seznam zpracovatelů osobních údajů

Acomware s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, 140 00

IZON s.r.o., Technologická 941/12, Olomouc, 779 00

Správce nevylučuje, že v rámci zajišťování fungování Klubu Profimed budou v budoucnu některé osobní údaje členů předávány dalším zpracovatelům. Aktuální seznam zpracovatelů člen získá postupem dle čl. 10 těchto zásad.

6. Účel zpracování osobních údajů

Existence členství v Klubu Profimed

Dle čl. 2 těchto zásad dochází ke zpracování osobních údajů za účelem řádného fungování členství v Klubu Profimed, aby člen mohl čerpat všechny jeho výhody. Jedná se o právní důvod a účel zpracování osobních údajů založený na existenci samotného členství v Klubu Profimed.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě souhlasu členů se zpracováním osobních údajů dochází ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních informací souvisejících se službami správce a pro účely zasílání obchodních sdělení správce (dále jen „marketingové účely”). V rámci zpracování osobních údajů pro tyto účely dochází k přímému kontaktování členů. Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou zpracovávány pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození (pokud jej člen uvede), adresa, emailová adresa, telefon.

7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje členů jsou zpracovávány po dobu, po kterou trvají vzájemná práva a povinnosti členů a Klubu Profimed, tj. po dobu trvání členství v Klubu Profimed. Před uplynutím této doby dochází k zastavení nebo přerušení zpracování osobních údajů v nejvyšším možném rozsahu, jakmile člen odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo uplatní některá ze svých práv uvedených v čl. 9. těchto zásad, pokud bude mít toto uplatnění za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů.

Jakmile dojde ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje člena pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci.

8. Odvolání souhlasu

Člen bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci pro marketingové účely trvá po dobu členství člena v Klubu Profimed, a dále po dobu jednoho roku po ukončení tohoto členství. Svůj souhlas udělený pro marketingové účely může člen snadno odvolat následujícími způsobem - zasláním emailu na klub@profimed.cz, s informací, že člen nemá zájem, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány pro marketingové účely a že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený v souvislosti s členstvím v Klubu Profimed

9. Práva členů

Právo na potvrzení. Člen má právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, má člen právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají.

Právo na opravu a doplnění. Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Člen má vedle práva na opravu osobních údajů, které se jej týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se člena pro shora uvedené účely nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, má člen právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se člena musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.

Právo na omezené zpracování. V případě, že by se člen dozvěděl, že jeho osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, může člen do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

Právo podat námitku. Správce tímto člena výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále má člen právo podat námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musí člen vylíčit, jaký negativní dopad na něj dané zpracování osobních údajů má.

Právo podat stížnost. Člen má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo při zpracování osobních údajů, které se ho týkají, k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

10. Uplatňování práv

Veškerá práva člena uvedená v těchto zásadách a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se ho týkají, může člen uplatňovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů správce:

  • PROFIMED s.r.o., Business Park Prague Chrášťany, Za Tratí 236/D, 252 19 Chrášťany.

  • klub@profimed.cz.