SPECIALISTA V PÉČI O ZUBY A TĚLO
Chcete poradit?
800 10 50 50

Obchodní podmínky

I. Předmět obchodních podmínek, základní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky nákupu zboží na internetových stránkách www.profimed.cz provozovaných společností PROFIMED s.r.o., IČ: 25158694, se sídlem Ječná 2, Praha 2, PSČ: 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77881 (dále jen „prodávající“).

2. Nabízené zboží či služby může být zakoupeno podnikatelem nebo spotřebitelem.

3. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) rozumí jakákoli osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

4. Spotřebitelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku rozumí každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná (dále jen „spotřebitel“).

5. Není-li v obchodních podmínkách sjednáno jinak, považuje se podnikatel i spotřebitel za kupujícího (dále jen „kupující“).


II. Kupní smlouva, příjem objednávek

1. Prodávající nabízí zboží ke koupi prostřednictvím internetových stránek www.profimed.cz (dále jen „internetové stránky“). Vybraná položka zboží obsahuje obecný popis zboží a cenu včetně zákonné sazby DPH. Cena zboží je cenou konečnou obsahující veškeré náklady nutné k nabytí zboží kupujícím s výjimkou nákladů na dopravu (viz. čl. III., dodání zboží, expedice). Uvedení zboží na internetových stránkách je nabídkou prodávajícího k uzavření kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.

2. Nákup zboží spotřebitelem není podmíněn registrací u prodávajícího.

3. Nákup zboží podnikatelem je možný pouze po předchozí úspěšné registraci u prodávajícího, která podnikateli zároveň umožní přístup do velkoobchodního modulu. Každá žádost o registraci je prodávajícím automaticky porovnávána s aktuálním výpisem žadatele (podnikatele) z obchodního rejstříku či jiného veřejného registru a s aktuální databází prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout registraci žadatele (podnikatele) bez uvedení důvodů.

4. Cena zboží uvedená na internetových stránkách je cenou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit prodejní ceny zboží zejména s ohledem na změnu směnných kurzů, dodavatelských cen, celních sazeb apod.

5. Kupující může svou objednávku vybraného zboží uskutečnit prostřednictvím e-shopu prodávajícího na internetových stránkách, e-mailu obchod@profimed.cz, nebo osobně na adrese Business Park Prague Chrášťany, Za Tratí 236, budova D, Chrášťany, PSČ: 252 19.

6. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení objednávky neprodleně po jejím obdržení prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu.

7. Dosáhne-li celková hodnota objednávky kupujícího více než 20 000 Kč včetně DPH, je prodávající oprávněn požádat kupujícího o písemné potvrzení objednávky.

8. Veškeré nové objednávky prodávající kontroluje s evidencí pohledávek. Eviduje-li prodávající u kupujícího pohledávku po lhůtě splatnosti, objednávku nevyřídí až do úplného uhrazení splatné pohledávky včetně přirostlého úroku z prodlení.

9. Nevyřízené objednávky v celkové hodnotě nad 500 Kč včetně DPH prodávající eviduje a po obdržení zboží neprodleně zajistí jeho expedici. V případě dodatečného zaslání neúčtuje prodávající poštovné.

10. Objednávka kupujícího i potvrzení prodávajícího jsou prodávajícím archivovány a mohou být na výslovnou žádost kupujícímu zpřístupněny po dobu 1 roku od potvrzení objednávky.

11. Veškerá komunikace včetně objednávky a potvrzení bude mezi prodávajícím a kupujícím vedena v českém jazyce.


III. Dodání zboží, expedice

1. Prodávající připraví zboží skladem k odeslání kupujícímu (dále jen „expedice“) do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky a to způsobem dopravy zadaným kupujícím v objednávce.

2. K objednávkám v celkové hodnotě do 990 Kč včetně DPH přičítá prodávající dopravné v následující výši:

a) 112 Kč při zaslání zboží prostřednictvím České pošty službou“ Balík do ruky“
b) 84 Kč při zaslání zboží prostřednictvím služby PPL „Soukromý balík“s předpokládaným dodáním do 24 hodin od expedice, dodání v rozmezí 17.00 - 20.00, bez dobírky,
c) 116 Kč při zaslání zboží prostřednictvím služby PPL „Soukromý balík“s předpokládaným dodáním do 24 hodin od expedice, dodání v rozmezí 17.00 - 20.00, včetně poplatku za dobírku,
d) 158 Kč dle sazebníku dopravce v případě zaslání zboží kurýrem. Kurýrních služeb je možné využít pouze k dopravě na adresy nacházející se na území Prahy.

3. Nebude-li objednané zboží skladem a zboží tak nebude možné dodat v běžné dodací lhůtě, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

4. Při osobním odběru kupujícím v obchodní síti prodávajícího na území České republiky je dopravné zdarma.

5. K objednávkám v celkové hodnotě nad 990 Kč včetně DPH a v případě zaslání zboží kurýrem na území Prahy nad 5 000 Kč včetně DPH prodávající neúčtuje dopravné.

IV. Úhrada kupní ceny a způsob platby

1. Dobírka: Zboží zaplatí kupující v hotovosti při jeho doručení a převzetí na adrese uvedené v objednávce. Ke každé zásilce je se zbožím přiložen daňový doklad, faktura, s uvedením zákonné sazby DPH a s fakturačními údaji uvedenými v objednávce. 

2. Převod: Zboží zaplatí kupující příkazem k úhradě ve své bance. Údaje potřebné k provedení platby převodem obdrží kupující na e-mailovou adresu, kterou v případě podnikatele zadá při registraci nebo v případě spotřebitele vyplní v objednávce. Zboží bude kupujícímu odesláno ihned po připsání částky na bankovní účet prodávajícího, o čemž bude kupující informován prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu.

3. Platba kartou: Zboží zaplatí kupující prostřednictvím své platební karty. Kupující pro tyto účely přijímá platby uskutečněné kartou VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro (v případě, že je bankou kupujícího zařazena do systému 3D-Secure). Použití elektronických karet VISA Electron a Maestro je možné pouze v případě, že to umožňuje banka kupujícího. Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS. Žádný zaměstnanec či spolupracovník prodávajícího nemá přístup k údajům o platební kartě kupujícího. Údaje potřebné k provedení platby převodem obdrží kupující na e-mailovou adresu, kterou v případě podnikatele zadá při registraci nebo v případě spotřebitele vyplní v objednávce. Zboží bude kupujícímu odesláno ihned po připsání částky na bankovní účet prodávajícího, o čemž bude kupující informován prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu.

4. Je-li kupujícím podnikatel, zasílá prodávající zboží společně s fakturou se 14 denní splatností od data vystavení. Dnem úhrady kupní ceny je den připsání platby na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. Splatnost faktury v délce 14 dní poskytuje prodávající pouze při nákupu nad 1 000 Kč včetně DPH.

5. Objednávky v hodnotě do 1 000 Kč včetně DPH zasílá prodávající na dobírku bez ohledu na to, je-li kupujícím podnikatel či spotřebitel.

6. Neuhradí-li kupující kupní cenu v době splatnosti, prodávající mu zašle upomínku prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu.

7. Při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat zákonný úrok z prodlení.

8. Neuhradí-li kupující opakovaně splatnou kupní cenu za provedené objednávky, vyhrazuje si prodávající právo zasílat veškeré zboží až do odvolání pouze na dobírku.

9. Profimedíky: Každý kupující získává za své nákupy prostřednictvím internetových stránek bonus ve formě bodů „Profimedíků“, které lze použít jako platební prostředek pro další nákupy. Za každý násobek 100 Kč včetně DPH za zakoupené a řádně uhrazené zboží získá kupující 3 Profimedíky odpovídající hodnotě 3 Kč. V případě vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, vystavení dobropisu a to i částečného nebo reklamace podnikatelem, budou kupujícímu Profimedíky získané za příslušnou objednávku opět odečteny. Neuhradí-li podnikatel fakturu po splatnosti, budou veškeré Profimedíky získané takovým podnikatelem prodávajícím automaticky odebrány. Platnost Profimedíků je pro podnikatele omezena na kalendářní rok, ve kterém Profimedíky získal. Platnost Profimedíků pro spotřebitele je neomezena.

10. Profimedíky lze získat a uplatnit při nákupu přes internetové stránky a při doručení objednávky na doručovací adresu kupujícího.

11. Profimedíky získané nákupem v e-shopu nelze uplatnit při nákupu v kamenných obchodech prodávajícího nebo při osobním vyzvednutí objednaného zboží ve skladu prodávajícího.

V. Záruka za jakost a reklamace

1. Není-li na obalu výrobku uvedena jiná záruční doba, poskytuje prodávající na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu; záruka se neposkytuje na zboží nebo na takové jeho části, které podléhají spotřebování či rychlému opotřebení.

2. Dokladem potvrzujícím poskytnutou záruku za jakost je daňový doklad (faktura).

3. Je-li kupujícím podnikatel, je povinen prohlédnout zboží dle možností co nejdříve po jeho dodání. O vadách zboží je podnikatel povinen prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit při vynaložení odborné péče v souvislosti s prohlídkou popsanou v předchozí větě. Ustanovení § 2112 občanského zákoníku se uplatní obdobně.

4. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží zakoupeného od prodávajícího u PROFIMED s.r.o., na adrese Business Park Prague Chrášťany, Za Tratí 236, budova D, 252 19, Chrášťany. Telefon 235 002 326, e-mail: servis@profimed.cz.

5. Uplatní-li nároky z odpovědnosti za vady u prodávajícího spotřebitel, řídí se reklamace občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě podnikatele se reklamace řídí občanským zákoníkem.


VI. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitel není oprávněn odstoupit ohledně kupní smlouvy, jejímž předmětem je úprava zboží prodávajícím na přání spotřebitele. Dále není spotřebitel oprávněn odstoupit ohledně dodávky zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i od dodávky zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


2. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení dle článku VI. odst. 1, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

3. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


4. V případě odstoupení od smlouvy dle článku VI. odst. 1 nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní poštou.


5. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy dle článku VI. odst. 1, je bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zároveň se zakoupeným zbožím povinen prodávajícímu vrátit dárky, které od prodávajícího získal jako bonus zdarma k zakoupenému zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má za podmínek stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Při řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy může spotřebitel využít Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou a nabývají účinnosti od 1. 5. 2016.

2. Veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s registrací či uzavřením kupní smlouvy považuje prodávající za důvěrné. Poskytnuté osobní údaje bude prodávající zpracovávat v interní databázi za účelem plnění smluvních a zákonných povinností a pro komerční a marketingové účely až do odvolání. Zpracování a uchovávání těchto osobních údajů bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím subjektům s výjimkou situací souvisejících s expedicí, distribucí či platebním stykem za objednané zboží. Kupující souhlasí, aby jeho osobní údaje byly použity pro naplnění účelu kupní smlouvy a marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, prodávajícím, a to až do písemného odvolání kupujícího zaslaného na adresu prodávajícího, případně prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům včetně práva na jejich opravu či práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.


3. Pro určité oblasti internetových stránek používá prodávající tzv. „cookies“. Cookies jsou soubory, které si ukládají informace o pevném disku nebo prohlížeči uživatele internetových stránek. Dále například umožňují, aby internetové stránky poznaly, že ho kupující (uživatel) již navštívil. Cookies pomáhají prodávajícímu porozumět tomu, které části internetových stránek jsou nejpopulárnější, na které stránky uživatelé chodí nejčastěji a kolik času tam tráví. Cookies například umožňují zajistit, aby informace, které se zobrazí při příští návštěvě uživatele na internetových stránkách, odpovídaly uživatelským preferencím kupujícího či uživatele. Prohlížeč si může uživatel internetových stránek nastavit tak, aby přijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies, nebo oznámil, když je zaslán soubor cookies. V případě, že uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na přijímání cookies, vyjadřuje tím svůj souhlas s ukládáním těchto souborů na svém pevném disku nebo prohlížeči. Kupující případně uživatelé internetových stránek mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení například pomocí funkce anonymního prohlížení. Prodávající upozorňuje, že internetové stránky jsou navrženy tak, aby pracovaly s využitím cookies a jakékoliv jejich vyřazení z provozu může ovlivnit používání internetových stránek a znemožnit kupujícímu či jinému uživateli jeho plné využití. Soubory cookies prodávající nesdílí s třetí stranou ani zpracovateli dat.

4. Práva a povinnosti smluvních stran neupravená těmito smluvními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.


PROFIMED PRAVIDLA MARKETINGOVÝCH AKCÍ

Philips - Záruka vrácení peněz do 90 dní
*Philips Sonicare záruka vrácení peněz do 90 dní. Program „ Záruka vrácení peněz do 90 dní“ se vztahuje na celou řadu sonických zubních kartáčků Philips Sonicare a pomůcek mezizubní hygieny Philips Sonicare AirFloss  s výjimkou kartáčkových hlavic a náhradních trysek.

Co musíte udělat, abyste získali 90 dní záruky vrácení peněz?
Zaregistrujte jakýkoli sonický kartáček nebo přístroj mezizubní hygieny Philips Sonicarena www.philips.cz/myphilips, a to nejpozději do 30 dnů od nákupu. Nejpozději 90 dnů od nákupu kontaktujte Philips linku zákaznické podpory na telefonním čísle 233 099 099 (pondělí-pátek 8-19 hod.). Operátoři následně zajistí svoz výrobku od Vás (účastníka akce) k servisnímu partnerovi Philips.
• Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky a s kopií dokladu o nákupu.
• Výrobek nelze vrátit přímo na prodejně, vždy je třeba za tímto účelem kontaktovat Philips linku zákaznické podpory na výše uvedeném telefonním čísle v uvedených dnech a pracovní době.
• Do této akce jsou zařazeny všechny sonické kartáčky a přístroje mezizubní hygienyPhilips Sonicare zakoupené v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018 u vybraných partnerů na území ČR.