SPECIALISTA V PÉČI O ZUBY A TĚLO
Chcete poradit?
800 10 50 50

Informace o zpracování osobních údajů - Obchodní sdělení a marketing

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ 

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti PROFIMED s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.    Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PROFIMED s.r.o., se sídlem Ječná 2, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 251 58 694, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77881 (dále jen „správce“).

1.2.    Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování PROFIMED s.r.o., BUSINESS PARK PRAGUE, Za Tratí 236, budova D, 252 19 Chrášťany, adresa elektronické pošty gdpr@profimed.cz.

1.3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.    Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.    Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení .

4.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.    Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 4 roky od udělení souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5.    DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a ACOMWARE s.r.o., IZON s.r.o. a Heureka Shopping s.r.o.. 

5.2.    Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

6.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.  Právo na přístup. Jakožto subjekt údajů máte právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

6.2. Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, máte právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají.

6.3. Právo na opravu a doplnění. Dále máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a to na základě oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Vedle práva na opravu osobních údajů, které se Vás týkají, máte rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

6.4. Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se Vás jakožto subjektu údajů pro shora uvedené účely zpracování osobních údajů nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, máte právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se subjektu údajů musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.

6.5. Právo na omezení zpracování. V případě, že byste se dozvěděl, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávané správcem nepřesné, nebo jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, můžete do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

6.6. Právo na přenositelnost. Jakožto subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které jste správci poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak máte právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost lze uplatnit, jsou-li osobní údaje zpracovávány automatizovaně.

6.7. Právo podat námitku. Správce Vás tímto výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále máte právo podat námitku, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing, což zahrnuje i profilování. Pokud podáte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musíte vylíčit, jaký negativní dopad na Vás dané zpracování osobních údajů má.

6.8. Odvolání souhlasu. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci.  Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat odesláním emailu na gdpr@profimed.cz. 

6.9. Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, došlo k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonní číslo +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

6.10. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.