SPECIALISTA V PÉČI O ZUBY A TĚLO
Chcete poradit?
800 10 50 50

Informace o zpracování osobních údajů - Uzavření smlouvy

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost PROFIMED s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.    Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PROFIMED s.r.o., se sídlem Ječná 2, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 251 58 694, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77881 (dále jen „správce“).

1.2.    Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování PROFIMED s.r.o., BUSINESS PARK PRAGUE, Za Tratí 236, budova D, 252 19 Chrášťany, adresa elektronické pošty gdpr@profimed.cz.

1.3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.    Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.    splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.    splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.    Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.    Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.    DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou PPL, s. r. o., Česká Pošta, s. p., RACEK KURÝR s.r.o., ACOMWARE s.r.o. a IZON s.r.o..

5.2.    Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3.    Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.  Právo na přístup. Jakožto subjekt údajů máte právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

6.2.  Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, máte právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají.

6.3.  Právo na opravu a doplnění. Dále máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a to na základě oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Vedle práva na opravu osobních údajů, které se Vás týkají, máte rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

6.4.  Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se Vás jakožto subjektu údajů pro shora uvedené účely zpracování osobních údajů nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, máte právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se subjektu údajů musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.

6.5.  Právo na omezení zpracování. V případě, že byste se dozvěděl, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávané správcem nepřesné, nebo jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, můžete do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

6.6.  Právo na přenositelnost. Jakožto subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které jste správci poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak máte právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost lze uplatnit, jsou-li osobní údaje zpracovávány automatizovaně.

6.7.  Právo podat námitku. Správce Vás tímto výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále máte právo podat námitku, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing, což zahrnuje i profilování. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musíte vylíčit, jaký negativní dopad na Vás dané zpracování osobních údajů má.

6.8.  Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, došlo k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonní číslo +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

6.9.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ovšem nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.